Door gebruik te maken van deze website accepteert u het gebruik van cookies.

HMZ Fashiongroup BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. HMZ Fashiongroup BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij:
·    Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in de Privacy Policy;
·    Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
·    Uitdrukkelijk om toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
·    Passende technische en organisatorische maatregelen hebben getroffen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
·    Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
·    Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als HMZ Fashiongroup BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via ict@hmz.nl. Klik hier voor onze Privacy Policy.